Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtsbetrekkingen tussen Copyvilla en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Copyvilla met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
 2. De voorwaarden gelden eveneens voor alle overeenkomsten met Copyvilla, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en prijsopgaven van Copyvilla zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst over de prijs komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever.
 3. De prijzen in de aanbiedingen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Copyvilla beschouwt als opdrachtgever de persoon die de opdracht heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen geeft te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde. In dat geval moeten naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Copyvilla zijn verstrekt.
 5. Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers van Copyvilla binden de eigenaar pas als daarvoor een ondertekende schriftelijke bevestiging is opgemaakt.
 6. Als Copyvilla in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever de betalingsverplichtingen kan nakomen, zijn wij gerechtigd, alvorens te starten met de uitvoering van de opdracht of de uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3 Uitvoering van opdrachten

 1. Copyvilla zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en met een goede vakkennis uitvoeren voor het door de opdrachtgever beoogde doel.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Copyvilla het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, onverminderd de verantwoordelijkheid van Copyvilla voor de goede uitvoering van de opdracht.
 3. De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig worden verstrekt. Verzending hiervan geschiedt altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Copyvilla het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Copyvilla daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Copyvilla is gehouden om, zodra het duidelijk wordt dat de overeengekomen leveringstermijn niet haalbaar is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per post, koerier, e-mail of anderzins.
 3. In verband met de uitvoering van de opdracht door het tekstbureau is de opdrachtgever gehouden alles te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Copyvilla mogelijk te maken.
 4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het tekstbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal, ook zonder daartoe te zijn aangemaand, in verzuim zijn als hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen.

Artikel 6 Honorarium

 1. Het honorarium is gebaseerd op een door Copyvilla vastgesteld en met opdrachtgever overeengekomen offertebedrag, gebaseerd of op een uurtarief, woordtarief paginatarief of fixed price. Copyvilla kan daarnaast de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 2. De prijs die Copyvilla voor de uit te voeren opdracht heeft opgegeven, geldt alleen voor de uitvoering van de opdracht conform de overeengekomen specificaties.
 3. Copyvilla mag de overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk dusdanig onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 4. Bovendien mag Copyvilla de overeengekomen prijs verhogen als de opdrachtgever in gebreke is gebleven ten aanzien van aan te leveren informatie of andere zaken waardoor Copyvilla tot meer werkzaamheden of kosten is genoodzaakt dan bij het aangaan van de overeenkomst is vastgelegd.
 5. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten en het verschuldigde honorarium (zie lid 1.) maandelijks in rekening worden gebracht, naar verhouding tot het tot dan toe geleverde werk.

Artikel 7 Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt komen alle buitengerechtelijke incassokosten ter voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of uitstel van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Reclames en geschillen

 1. De opdrachtgever dient eventuele klachten over de geleverde prestatie zo snel mogelijk aan Copyvilla kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan het tekstbureau melden. Een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Als de opdrachtgever geen klachten heeft geuit na de termijn van tien dagen, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Copyvilla de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Als Copyvilla redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

Artikel 9 Ontbinding en overmacht

 1. Copyvilla is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering van de opdracht op te schorten. Het tekstbureau kan dan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
 2. Copyvilla is niet gehouden tot het nakomen van verplichting, indien het daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en die niet voor zijn risico komt. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval storingen in de dienstverlening van internetproviders, brand, ongeval, ziekte, oorlog, terrorisme, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Deze opsomming is niet uitputtend.
 3. Als Copyvilla de uitvoering van de opdracht moet staken vanwege overmacht, behoudt zij het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, van de gemaakte kosten en de betaalde verschotten.

Artikel 10 Auteursrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt het Copyvilla het auteursrecht op alle vervaardigde teksten, ook als deze zijn geschreven door de tot Copyvilla behorende freelance tekstschrijvers.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Copyvilla tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Copyvilla is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en objectief aantoonbare gevolg is van een eigen tekortkoming. Zij is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals gederfde winst en bedrijfs- of vertragingsschade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de opdracht in kwestie.
 2. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. Copyvilla is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatietechnologie en communicatiemiddelen of door het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in de door haar geleverde informatiedragers of bestanden.
 4. De aansprakelijkheid van Copyvilla is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 20.000 per gebeurtenis.
 5. De opdrachtgever verplicht zich Copyvilla te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde prestatie, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Copyvilla bestaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het tekstbureau is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Vindplaats van de voorwaarden

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden. Ook zijn ze te vinden op de website www.copyvilla.nl.

Als je een goede SEO-tekst wilt hebben, is Bastiaan de persoon om te vragen.

Vincent Overvelde

Uitstekende persberichten, webteksten en nuttige social media tips. Perfect gedoseerd maatwerk.

Erik Bruggeling

Babette Olde Hanhof